Επεισόδιο 4: Οι μακρές συζητήσεις στην ΚΟΠ…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 24.7.2022
Επεισόδιο 4: Οι μακρές συζητήσεις στην ΚΟΠ…

Οι προτάσεις έδιναν κι έπαιρναν τέλος του καλοκαιριού του 1967 σχετικά με την ενοποίηση του ποδοσφαίρου μας με την Ελλάδα. Η εφημερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ», συνεχίζοντας την έρευνα της, αναφέρει:

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Στυλιανάκης πρότεινεν:

«Όπως όλα αι εισηγήσεις τεθούν ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα υιοθετήση οιανδήποτε νομίζει καλήν».

Η εισήγηση του κ. Στυλιανάκη έγινε ομοφώνως δεκτή.

4279083985585698 63-2

Γενική συνέλευση

Την 3.9.67, συνήλθε η γεν. συνέλευση της ΚΟΠ, παρισταμένου και του κ. Διαγόρα Νικολαΐδη, σαν εκπροσώπου του γενικού γραμματέως Αθλητισμού Ελλάδος κ. Ασλανίδη.

Στην αρχή της συνεδρίας ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε πως δεν είχε εντολή της κυπριακής κυβερνήσεως να συζητήση πάνω στο θέμα με τη συνέλευση, αλλά απλώς βρισκόταν εκεί για να πάρει της απόψεις της ΚΟΠ και να τις διαβιβάση στον κ. Ασλανίδη. Πρόσθεσε, όμως, ο κ. Νικολαΐδης ότι η κυβέρνησις δεν πήρε απόφαση πάνω στο θέμα της ενοποιήσεως.

Διεξήχθη συζήτησις, στη συνέχεια δε οι διάφοροι αντιπρόσωποι σωματείων υπέβαλαν τις εισηγήσεις των.

Ο αντιπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ τόνισε την ανάγκη να εξασφαλισθή η υπεύθυνος άποψι της κυβερνήσεως πριν ληφθή απόφασι. Εάν, είπε, από εθνικής απόψεως η προτεινόμενη ενοποίηση προωθεί το εθνικό θέμα, «τότε δεν υπάρχει θέμα συζητήσεως, αλλά να διαλύσωμεν την Ομοσπονδίαν και να ενοποιηθώμεν αμέσως με την ΕΠΟ».

Εάν, πρόσθεσε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει θέσι, «τότε το θέμα πρέπει να συζητηθή με βάσιν τα κυπριακά δεδομένα και συμφέροντα».

Τέλος, ο αντιπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ εισηγήθη όπως αντιπροσωπεία της ΚΟΠ συναντηθή με την κυβέρνηση για να λάβη τις συγκεκριμένες και σαφείς της απόψεις.

Εκ μέρους της ΑΕΛ, ο κ. Νασήφ κατέθεσε το ακόλουθο ψήφισμα: «Υφ’ οιασδήποτε συνθήκας η ΚΟΠ δεον να παραμείνη υπό την ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ με ανάλογο συμμετοχήν εις τα υπ’ αυτών διωργανούμενα πρωταθλήματα. Υπό την προϋπόθεσιν αυτήν δέχεται οιασδήποτε απόψεις της γεν. συνελεύσεως της ΚΟΠ όσον αφορά την σύνδεσιν και περαιτέρω σύσφυξιν των δεσμών του Κυπριακού μετά του Ελλαδικού ποδοσφαίρου ως απαρχήν της προαγωγής της πραγματοποιήσεως των Εθνικών πόθων του Κυπριακού Λαού».

Με το δεύτερο σκέλος του ψηφίσματος της ΑΕΛ συνεφώνησε και ο αντιπρόσωπος του Απόλλωνος, ενώ ο αντιπρόσωπος των σωματείων Β΄ κατηγορίας κ. Πελεκάνος εισηγήθη κατ’ αρχήν σύνδεση ή ν’ αναβληθή η λήψις αποφάσεως μέχρις ότου αντιπροσωπεία της ΚΟΠ συναντηθή με εκπροσώπους της κυβερνήσεως για να πάρη τις σχετικές απόψεις των.

4279084168693926 63-3

Ο κ. Σέρβος του Ολυμπιακού εισηγείται:

1. Άμεσος ένταξη της ΚΟΠ στην ΕΠΟ.

2. Τρόποι συνδέσεως ν’ αποφασισθούν αμέσως.

Ο κ. Λυμπουρής της Ομόνοιας υποστηρίζει την πρόταση της ΑΕΛ και προσθέτει: «Ένας αντιπρόσωπος της ΚΟΠ να μεταβή εις Αθήνας με τον κ. Νικολαΐδη και συζητήση τας λεπτομέρειας επί του τρόπου της εντάξεως».

Ο αντιπρόσωπος της Αλκής κ. Έλληνας προτείνει να πραγματοποιηθεί η ένταξη, αλλά να μη λάβουμε μέρος στο Ελληνικό Πρωτάθλημα από εφέτος.

Ο κ. Λυμπουρής ζητά την ενοποίηση «από της επί θύραις ποδοσφαιρικής περιόδου», ο κ. Κυριακίδης της Ανορθώσεως «όπως ληφθή ομοφώνως απόφασις περί αμέσου ενοποιήσεως, όπως παραμείνη η ΚΟΠ εις την ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, δημιουργηθή 3ος όμιλος και η πρωταθλήτρια του ομίλου να εντάσσεται εις την Α΄ Εθνικήν Κατηγορίαν».

Δύο σε ψηφοφορία

Μετά από μακράν συζήτηση πάνω στις εισηγήσεις ξεχώρισαν τελικά και τέθηκαν σε ψηφοφορία οι πιο κάτω δύο:

1. Του κ. Πάλμα (ΑΠΟΕΛ): Κατ’ αρχήν ένταξη της ΚΟΠ στην ΕΠΟ με το κοινώς αποδεκτό προμόμιο να συμμετέχωμε στα πρωταθλήματα ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ και με την επιφύλαξη αν στο μεταξύ η υπεύθυνη άποψη της ελληνικής και κυπριακής κυβερνήσεως είναι να παραιτηθούμε των τοπικών προνομίων, τότε να συμμορφωθούμε εφ’ όσον τούτο επιβάλλει το εθνικό συμφέρον.

2. Του κ. Σέρβου (Ολυμπιακός): Η Γενική Συνέλευσις της ΚΟΠ ψηφίζει και αποφασίζει ομόφωνα την ενοποίησι του Κυπριακού ποδοσφαίρου με εκείνο της μητρός πατρίδος.

Αποτέλεσμα 9-2-2

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι γνωστό: Εννέα ψήφοι υπέρ της προτάσεως του ΑΠΟΕΛ, δύο κατά και δύο αποχές. Έτσι η πρότασις αυτή θεωρηθή ως απόφασις της γεν. συνελεύσεως.

4279083336820657 63-1

Νίκος Στυλιανάκης (1902-1975)

Ηγετική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 18 Δεκεμβρίου 1902 και πέθανε το 1975. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων, ο ιδρυτής της σχολής και αργότερα διευθυντής Παιδείας Νιούχαμ τον διόρισε υπάλληλο στο Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια διορίστηκε δικαστικός υπάλληλος, απ' όπου προήχθη σε Πρωτοκολλητή των δικαστηρίων αρχικά και του Εφετείου αργότερα. Υπηρέτησε επίσης ως βοηθός γραμματέας του αποικιακού γραμματέα και ταυτόχρονα εκτελούσε καθήκοντα διερμηνέα στο Νομοθετικό Συμβούλιο. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) υπηρέτησε αρχικά ως διοικητικός λειτουργός και στη συνέχεια ως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι την αφυπηρέτησή του. Μετά την αφυπηρέτησή του πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Στρατιωτικό Δικαστήριο.

Πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον κυπριακό αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπηρέτησε ως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για 33 χρόνια (1936-1969). Κατά τη διάρκεια της θητείας του συντάχθηκε το καταστατικό της ομοσπονδίας και οι κανονισμοί των πρωταθλημάτων που ίσχυαν μέχρι το 1963. Οι διάφορες επιτροπές της ΚΟΠ δημιουργήθηκαν επί ημερών Στυλιανάκη, όπως και η ένταξή μας σε UEFA και FIFA.

Μετά τη λήξη των υπηρεσιών του, η ΚΟΠ τον ανακήρυξε επίτιμο πρόεδρό της, τιμητική θέση που διατήρησε μέχρι τον θάνατό του. Μακροχρόνια υπήρξε επίσης η θητεία του ως γενικού γραμματέα του σωματείου ΑΠΟΕΛ (1932-1956). Στη μνήμη του έχει καθιερωθεί η «Ασπίδα Νίκου Στυλιανάκη», για την οποία αγωνίζονταν κάθε χρόνο η ποδοσφαιρική πρωταθλήτρια Α' κατηγορίας και η κυπελλούχος Κύπρου.

ΠΗΓΗ (polignosi)

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ